artists represented

Arnaldo Pomodoro
  
Arnaldo Pomodoro
Gyroscope
c.1987/90
gilded bronze
H: 35 cm